CONTACT

Voor meer informatie over onze vakantie villa's, het opvragen van een vrijblijvende reisofferte of het reserveren van één van onze villa's, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van onderstaand contactformulier.


www.uniq2go.eu

rental@uniqresort.com

+31 (0)6-44965093

Verkoop: www.uniqresort.com I sales@uniqresort.com


CONTACT FORMULIER

VOORWAARDEN

Huurvoorwaarden Uniq2Go.eu

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en Uniq2Go. Het is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen.


Boekingsopdracht en betaling (Voor accomodaties in Florida, zie de bepalingen vermeldt bij deze accomodatie)

Uniq2go biedt verschillende verhuur accommodaties aan in Frankrijk en Florida USA. Iedere boekingsopdracht wordt door Uniq2Go bevestigd middels een huurovereenkomst. De huursom is exclusief reserveringskosten. De aanbetaling bestaat uit 30 % of 50 % van de huursom. Deze aanbetaling dient u binnen 8 dagen na reservering te voldoen. Het restant van de reissom 70 % of 50 % voldoet u uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de huurperiode. Indien u uw betalingsopdracht middels internetbankieren uitvoert, dient uw rekeningafschrift als betalingsbewijs. Uw rekeningafschrift en de boekingsbevestiging vormen tezamen uw volledige huurovereenkomst. Bij niet tijdige betaling is Uniq2Go gerechtigd het gereserveerde object te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.


Verzekering

Wij adviseren u een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringskosten en/of reisverzekering is/zijn uitsluitend van kracht indien de premie door u is voldaan en u de te verzekeren personen tijdens de reservering heeft aangemeld. Schade dient bij Uniq2Go te worden aangemeld.


Annuleringsverzekering

Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten gaat dit in op het moment van de reservering. Hierdoor bent u bij bepaalde gebeurtenissen die tot annulering noodzaken, niet langer aansprakelijk voor de huursom. Tevens krijgt u, wanneer bepaalde gebeurtenissen u tot afbreking van uw verblijf met voortijdige terugkeer noodzaken, de huursom voor de niet genoten vakantiedagen vergoed. Voor de wel en niet verzekerde gebeurtenissen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering kunt u op ieder gewenst tijdstip afsluiten. Uiteraard zijn alleen die gebeurtenissen verzekerd die niet bekend waren op het moment van afsluiten van de verzekering.


Annulering door huurder bij Uniq2Go (Voor accomodaties in Florida, zie de bepalingen vermeldt bij deze accomodatie)

Annulering van een accommodatie via Uniq2Go door de huurder dient schriftelijk of per e-mail (info@uniq2go.eu) te gebeuren. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde boekingskosten, annuleringskosten verschuldigd:

- Bij annulering binnen 8 weken tot 6 weken voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;

- Bij annulering binnen 6 weken tot 4 weken voor de dag van aankomst: 50% van de reissom;

- Bij annulering binnen 4 weken tot de dag van aankomst: 80% van de reissom;

- Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

De hier bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden. We raden u dringend aan een annuleringskostenverzekering af te sluiten.


Annulering door Uniq2Go.eu

Indien door enige omstandigheid Uniq2Go noopt tot annulering van het reeds gehuurde object, zal hiervan direct telefonisch en zo nodig schriftelijk kennis worden gegeven aan de huurder onder aanbieding van een gelijkwaardig of beter object. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Uniq2Go onmiddellijk de reeds betaalde huur terugstorten, zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft, dan het terugvorderen van de reeds betaalde huur.


Wijziging / overboeking

Indien u in uw reservering wijziging(en) wenst aan te brengen geeft u dit direct door aan Uniq2Go. De betreffende wijzigingen wordt (worden) u door Uniq2Go schriftelijk bevestigd. Indien Uniq2Go hierdoor een nieuwe huurovereenkomst moet zenden, dan worden u wijzigingskosten in rekening gebracht ad € 15,-. Wenst u over te boeken naar een ander object, dan is dit mogelijk tot twee maanden voor de aankomstdatum van het eerder gehuurde object. De hieraan verbonden kosten bedragen € 25,-. Indien u binnen twee maanden voor aankomst in het eerder gehuurde object wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.


Klachten

De tekst van onze accommodaties en de teksten op deze site zijn door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er in uw accommodatie iets niet in overeenstemming is met deze beschrijving. Dit kan tot ergernis en zelfs tot klachten leiden. In eerste instantie zal een verzoek aan de sleutelhouder/beheerder ter plekke om het één en ander in orde te maken, voldoende zijn. Gebeurt dit niet dan dient u direct contact op te nemen met Uniq2Go (evt. ook buiten kantooruren bereikbaar). Indien u echter, zonder direct telefonisch contact te hebben opgenomen met Uniq2Go, op eigen initiatief een ander object betrekt, dan wel het gereserveerde object verlaat, verliest u alle rechten op schadevergoeding of compensatie. Veelal is een redelijke oplossing in overleg met Uniq2Go mogelijk en wordt uw vakantieplezier niet verstoord. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost of opgelost kan worden, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de bij Uniq2Go geboekte reisperiode schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Uniq2Go.


Aansprakelijkheid

Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde object behoren. Schade door u en/of uw mede reizenden veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan de verhuurder/eigenaar van het object. Uniq2Go is bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder.


Algemene bepalingen

Het gehuurde vakantieverblijf kunt op de eerste aankomst dag betrekken om vanaf 16.00 uur. Op de laatste vertrek dag moet het vertrek om uiterlijk 10.00 uur plaatsvinden of tenzij anders overeengekomen of aangegeven door Uniq2Go. Bewoning van het object met meer personen dan per huurovereenkomst is overeengekomen, is niet geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven, zonder recht op schadevergoeding. Groepen jongeren zijn in onze accommodaties niet toegestaan en kunnen de toegang tot de accommodatie geweigerd worden. Bij de woning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.


DISCLAIMER

Gegevens op onze website

Uniq2Go besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Uniq2Go niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Uniq2Go is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Uniq2Go niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Uniq2Go geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Uniq2Go via deze website.E ventuele fouten of vergissingen in zowel tekst als huurprijzen op deze internetsite binden Uniq2Go niet.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat mogelijk (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Uniq2Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (mogelijk gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Uniq2Go worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uniq2Go is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Bestemmingsinformatie

Foto's en beschrijvingen van bestemmingen op deze site zijn zo accuraat mogelijk genomen en opgesteld. Ze zijn bedoeld om u een reëel beeld te geven van de omgeving van onze accommodaties. Deze informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en wordt voortdurend aangepast aan de actualiteit. Toch kan het mogelijk zijn dat een zwembad tijdelijk gesloten is, een locale winkel haar deuren heeft gesloten of dat de locale skischool geen lesprogramma heeft. Deze onjuistheden en onvolledigheden kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid, echter niet altijd worden voorkomen. TotaVilla is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten of onjuistheden.

Privacy statement

Uniq2Go respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uniq2Go vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten.


Gegevens die we verzamelen:

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Als u een website of app van ons bezoekt:

 • verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
 • U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals o.a. uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.


Als u een overeenkomst met ons aangaat:

 • verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
 • hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
 • kunt u van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om u van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden). We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op social media platforms. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren) om u de nieuwsbrief of aanbieding toe te sturen (zoals uw e-mailadres).
 • wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.


Communicatie via social media:

 • wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.


Archiefdoeleinden:

 • er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


Inschakeling van derden

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten.


Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs.